ระบบแผนที่ติดตามและประเมินสภาพเศรษฐกิจหลัก ด้วยดาวเทียม
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
Lat: 13.7500, Log: 100.4833
Start End
Start End
Start End